Fr. Firmo N. Bargayo, Jr., SJ

Chaplain / Treasurer